Menu

Obchodné podmienky

Obsah článku

 

Úvodné ustanovenia

01. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky...") upravujú vzťah medzi firmou PcWorms, s.r.o. predávajúcou tovar a služby priamo (veľkoobchod), alebo prostredníctvom predajne PcWorms, s.r.o. (maloobchod) a koncovým zákazníkom alebo dealerom - ďalej len dodávateľ, a kupujúci.
02. Vzťahy medzi dodávateľom a kupujúcim sa riadia Obchodným zákonníkom. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u dodávateľa.

Cenníky

03. Dodávateľ nespracováva na predávaný tovar cenníky. Na základe žiadosti zákazníkom pripraví ocenenie tovaru, ktorý nie je skladom ale dodávateľ je ho schopný zabezpečiť.

Objednávanie tovaru a služieb

04. Dodávateľ predáva tovar vystavený alebo uložený v predajni, no pre kupujúceho zabezpečí tovar, ktorý nie je skladom aj na objednávku.
05. Objednanie služieb (tvorba webových stránok a podobne...) si uplatňuje kupujúci v predajni, prípadne niektorým z dostupných komunikačných kanálov (internet, telefonicky, ...)
06. O dostupnosti tovaru je možné informovať sa osobne, telefonicky, e-mailom alebo využiť niektorý z internetových komunikačných kanálov - ICQ a SKYPE.
07. Vytvorenie objednávky na tovar sa vykonáva priamo v predajni dodávateľa písomnou formou. Pri objednaní tovaru zloží kupujúci zálohu podľa dohody, minimálne však 10% pri tovare do 10000,-Sk (331,94€), 20% pri tovare do 20000,-Sk (663,88€) a 30% pri tovare nad 20000,- (995,82€)Sk. Maximálna výška zálohy nie je limitovaná. Na objednávke uvedie dodávateľ záväzný termín dodania tovaru.
08. Iný ako na objednávke dohodnutý termín dodania je predajca povinný s kupujúcim dohodnúť telefonicky, SMS alebo e-mailom minimálne 1 deň pred plánovaným dodaním tovaru.
09. Objednaním tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito "Podmienkami..." a že s nimi súhlasí.

Zabezpečenie objednávky

10. Kupujúci vždy dostane tovar a služby za ceny dojednané v deň objednania alebo nižšie.
11. Pri predbežnom ocenení tovaru, napr. počítačovej zostavy platí cena uvedená na ocenení max. 48 hodín. Po tejto dobe nemôže dodávateľ garantovať dodržanie cien. Pri objednaní služieb je cenová ponuka platná 7 pracovných dní.
12. Dodávateľ si vyhradzuje právo vypracovať maximálne 2 cenové ponuky tomu istému zákazníkovi v časovom intervale 14 dní. V prípade, že zákazník požaduje vypracovanie ocenenia nad tento rozsah, spoplatní dodávateľ tento úkon podľa cenníka uvedeného na svojich internetových stránkach.
13. Tovar na sklade je vydaný zákazníkovi okamžite pri kúpe, výnimku tvoria PC zostavy, kde kupujúci požaduje úpravy zostavy. Tovar na objednávku je dodaný zvyčajne do 3 pracovných dní. Táto doba sa môže podľa rozsahu objednávky alebo na základe dohody s kupujúcim meniť. O termínoch dodania je zákazník informovaný pri objednaní.
14. O vyskladnení tovaru alebo dodaní služby v skoršom ako objednávkou dohodnutom termíne je kupujúci upovedomený SMS správou, e-mailom alebo telefonicky ak tento údaj pri objednaní tovaru poskytol.

Odber tovaru

15. Tovar je možné odobrať niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

V PREDAJNI

 

Pre tovar sa kupujúci dostaví osobne do predajne v dohodnutom termíne s objednávkou. Tovar bude vydaný komukoľvek, kto sa preukáže objednávkou, faktúrou a zaplatí rozdiel ceny a preddavku. Ak sa kupujúci nedostaví v dohodnutom termíne pre tovar, bude mu za každý deň, počnúc nasledujúcim dňom účtované k cene tovaru skladné vo výške 1,66€ (50,- SK)/deň.

DORUČENÍM NA MIESTO URČENIA

 

Objednaný a kompletne zaplatený tovar je možné dopraviť kupujúcemu i osobne do 20 km od predajne. Tovar bude vydaný kupujúcemu po doplatení dopravných výdavkov vo výške 0,5€ (15,- SK)/km (počíta sa cesta tam i späť). Inštalácia tovaru, najmä počítačových zostáv u zákazníka je spoplatňovaná zvlášť podľa cenníka uvedeného na stránkach dodávateľa.

PREPRAVNOU SLUŽBOU

 

Objednaný a kompletne zaplatený tovar je možné dopraviť kupujúcemu kdekoľvek v rámci územia SR niektorou z prepravných služieb (DPD, UPS, TEN EXPRESS). Pri požiadavke takéhoto spôsobu odberu tovaru sa k cene tovaru priráta podľa vzdialenosti a použitej prepravnej služby manipulačný poplatok (balné, prepravné a poistenie) priamo pri objednávaní tovaru.
16. Tovar ponechaný v predajni viac ako 14 dní od dátumu dohodnutého dodania bude ponúknutý k ďalšiemu predaju a kupujúci nemá nárok na vrátenie preddavku.
17. Ak situácia na trhu neumožňuje predajcovi zabezpečiť tovar v požadovanej cene, kvalite, množstve alebo v žiadanej značke, je povinný bezodkladne na túto situáciu upozorniť kupujúceho. Ak sa dodávateľ a kupujúci nedohodnú, bude kupujúcemu vrátený preddavok v plnej výške alebo splnená objednávka len čiastočne a vrátená pomerná časť preddavku prevyšujúceho novú cenu tovaru.
18. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by kupujúcemu mohli vzniknúť nedodaním tovaru.
19. Zaplatený preddavok je nevratný okrem prípadu, keď dodávateľ nie je schopný objednaný tovar zabezpečiť a nedošlo k dohode medzi dodávateľom a kupujúcim.
20. Dodávateľ za príplatok vykoná zaškolenie k obsluhe zakúpeného tovaru (myslí sa obsluha PC, periférií, digitálnych fotoaparátov a podobne) v rozsahu do 2 hodín v priestoroch predajne dodávateľa ak je tento úkon realizovateľný a dodávateľovi nevznikne strata alebo škoda. Na zaškolenie nemá kupujúci nárok. Táto aktivita sa vzťahuje len na tovar zakúpený v predajni dodávateľa.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in