Menu

Obchodné podmienky - Reklamačné podmienky

Obsah článku

 

Všeobecné ustanovenia

01. Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie podlieha nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u firmy PcWorms, s.r.o. predávajúcou priamo - veľkoobchod, alebo prostredníctvom predajne PcWorms, s.r.o. - maloobchod (ďalej len dodávateľ), a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
02. K zakúpenému tovaru na reklamáciu musí byť priložený daňový doklad o kúpe (faktúra) a záručný list, na ktorom sú uvedené sériové čísla a záručná doba.
03. Pri predaji bežného tovaru, bude vydaný kupujúcemu len doklad o kúpe tovaru (faktúra) bez záručného listu a tovar bude podľa výrobného čísla evidovaný len u dodávateľa. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe - faktúra.
04. Doba vybavenia reklamácie je 30 dní na reklamovaný tovar a 60 dní na reklamované služby.

Odovzdanie chybného tovaru na reklamáciu

05. Tovar na reklamáciu dopraví do predajne PcWorms, s.r.o. kupujúci osobne.
06. Tovar na reklamáciu musí byť v zmysle Obchodného zákonníka kompletný (tak ako mu bol dodaný) vrátane inštalačných médií so softvérom a ovládačmi v pôvodnom obale, vrátane príručiek, káblov a ostatného príslušenstva.
07. Ak je tovar na reklamáciu kupujúcim zasielaný, je kupujúci na vlastné náklady povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy (jedná sa o počítačové skrinky). Dodávateľ odporúča zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.
08. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy na reklamáciu, reklamovaný tovar nepodlieha záručnej oprave.
09. Kupujúci je povinný pri odovzdaní tovaru na reklamáciu v predajni predložiť originál dokladu o nadobudnutí tovaru (faktúra), záručný list (ak bol vystavený). Do preberacieho protokolu uvedie popis poruchy - chyby.
10. Pri zasielaní tovaru na reklamáciu kupujúci priloží kópie vyššie uvedených dokladov o nadobudnutí a vyplnený reklamačný protokol.
11. Reklamačný protokol si môže kupujúci stiahnuť z internetovej stránky dodávateľa http://www.pcworms.sk.
12. Pokiaľ je tovar opatrený výrobným alebo evidenčným číslom reklamácia nebude uznaná, ak číslo nie je zhodné s databázou dodávateľa.
13. V prípade straty dokladov vystaví dodávateľ duplikát za poplatok 500,-Sk (16,6€) vrátane DPH, za predpokladu, že kupujúci pri nákupe tovaru nechal vystaviť záručný list na osobu alebo firmu.
14. Takmer každý výrobca má na svojej internetovej stránke uvedené záručné podmienky. Dodávateľ odporúča kupujúcim, aby sa s nimi oboznámili už pred kúpou tovaru.
15. Dodávateľ nepreberá tovar zasielaný spešninou, ani tovar, ktorého reklamácia nebola vopred preukázateľným spôsobom avizovaná.

Neuznanie reklamácie

16. S platnosťou od 1.8.2008 sme zaviedli manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 500,-Sk (16,6€) vrátane DPH.
17. Neoprávnená reklamácia je tá, pri ktorej sa zistí, že nefunkčnosť výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa chyba na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním. V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamáciu do 7 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné 50 Sk (1,66€)/deň.

Prevzatie tovaru po reklamácii

18. K prevzatiu tovaru po reklamácii sa kupujúci dostaví po avíze dodávateľa s Preberacím protokolom vystaveným pri prevzatí tovaru na reklamáciu. Bez tohto dokladu nebude tovar kupujúcemu vydaný, preto si ho starostlivo uschovajte!
19. Predvedenie tovaru po záručnej alebo podmienečnej reklamácii je vykonávané na žiadosť zákazníka v priestoroch predajne dodávateľa, ak je predvedenie možné.
20. Svojim podpisom na preberacom protokole potom kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru i jeho spôsobilosť k použitiu po servise.
21. Inštalácia a predvedenie tovaru u kupujúceho sú spoplatňované podľa cenníka dodávateľa, no kupujúci nemá na tento úkon nárok.
22. Inštalácia a predvedenie tovaru u zmluvných partnerov je riešená zmluvou.

Postup pri reklamácii vybraných druhov tovaru

 

23. Nasledujúce špecifiká pri reklamácii upravujú spôsob reklamácie vybraných druhov tovaru:

  • Tlačiarne sa prevezmú na reklamáciu len v prípade používania originálnych alebo u nás renovovaných náplní,
  • Panely LCD, obrazovky LCD sú prijímané na reklamáciu u každého výrobcu LCD individuálne. Orientačne platí, že reklamácia sa dá uplatniť iba ak sú viditeľné aspoň 3 vypálené svetlé body alebo aspoň 7 tmavých náhodných bodov.
  • Na optické médiá sa nedá uplatniť reklamácia, ak už bol na médium prevedený zápis dát. Reklamovať možno iba médiá v okamžiku prevzatia tovaru v predajni dodávateľa, a iba v prípadoch, ak je médium mechanicky poškodené alebo skorodované.

24. Zoznam záručných servisných stredísk Vám poskytneme v predajni, prípadne si ho môžete pozrieť po kliknutí na odkaz Záručné a servisné strediská.


Reklamačné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2008. Ich platnosť zaniká vydaním nových Reklamačných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.

Upozornenie:

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny Obchodných, záručných a reklamačných podmienok
bez predchádzajúceho upozornenia !

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in